Licitacións en fase de adxudicación

EXPEDIENTE: Contratación polo procedemento aberto para as obras de rehabilitaciñon en Subida ao Castelo, 12. Expediente 69-17.

ASUNTO: Acto público apertura sobres ”C”. ANUNCIO Tal como se indica na cláusula 19 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen o procedemento aberto para a adxudicación das obras de rehabilitación na rúa Subida ao Castelo, 12 de Vigo, infórmase que a Mesa de contratación reunirase o día 26 de xullo de 2016 no […]

Facebook