Apertura dos sobres A e B do procedemento aberto para a contratación obra de rehabilitación en Subida ao Castelo, 12

Tal como se especifica na cláusula 19.1, do Prego de Cláusulas administrativas que rexen o procedemento aberto para a contratación obra de rehabilitación en Subida ao Castelo, 12, pola presente infórmase que a Mesa de contratación reunirase o día 6 de xullo, mércores, as 9:00 horas, para proceder a apertura do sobre “A” e, no seu caso, do sobre “B” presentados polos licitadores. O acto de apertura dos sobres “B”, de celebrarse,  será público e levarase a cabo no Antigo Reitorado da Universidade de Vigo, na rúa Oporto, 1, confluencia con rúa Areal

Facebook