EXPEDIENTE: Contratación polo procedemento aberto para as obras de rehabilitaciñon en Subida ao Castelo, 12. Expediente 69-17.

ASUNTO: Acto público apertura sobres ”C”.

ANUNCIO

Tal como se indica na cláusula 19 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen o procedemento aberto para a adxudicación das obras de rehabilitación na rúa Subida ao Castelo, 12 de Vigo, infórmase que a Mesa de contratación reunirase o día 26 de xullo de 2016 no edificio do antigo Reitorado da Universidade de Vigo, na rúa Oporto, 1, esquina coa rúa Areal. O acto que será público comezará as 9:30. A mesa procederá analizando as subsanacións presentadas por defectos observados nos sobres “B” dos licitadores requiridos, e darase conta do informe técnico relativo as puntuacións baseadas nos criterios de xuízos de valor. Posteriormente abriranse os sobres “C” que conteñen a proposta económica en acto público.

Informe técnico

Informe tecnico exp 69_17

corrección erro informe técnico

Facebook