Advírtese aos interesados, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulais e prescripcións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar a estes procedementos de contratación, atópase publicadada no BOP de Pontevedra no que respecta ao seu anuncio e nos textos suscritos polo Órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto ás súas condicións técnicas e administrativas.

Contacto das Ofertas do Consorcio do Casco Vello de Vigo

  • Teléfono servizo de Contratación: 986 442 638
  • Fax do servizo de Contratación: 986 442 639
  • Correo electrónico: [email protected].
  • Dirección postal: Servizo de Contratación Consorcio do Casco Vello de Vigo, Rúa Ferrería, 45 Baixo  36202  Vigo