Procedemento aberto para a contratación urxente do servizo de tratamento de praga de termitas

ASUNTO: Acto público apertura sobres B.

Tal como se especifica na cláusula 19.1, do Prego de Cláusulas administrativas que rexen o procedemento aberto para a contratación do servizo de “Tratamento da praga de termitas no Casco Vello alto de Vigo”, pola presente faise público que a Mesa de contratación reunirase o día 20 de xullo, mércores, as 9:00 horas, para proceder a apertura dos sobres “A” e, no seu caso, dos sobres “B” presentados polos licitadores. O acto de apertura dos sobres “B”, será público e levarase a cabo no Antigo Reitorado da Universidade de Vigo, na rúa Oporto, 1, confluencia con rúaAreal.

Facebook