EXPEDIENTE: Contratación polo procedemento aberto do servizo de tratamento praga de termites (procedemento urxente). Expte. 70-17.

ASUNTO: Acto público apertura sobres ”C”.

ANUNCIO

Polo presente faise público que, en relación có expediente (urxente) para a contratación do servizo de tratamento de termites no casco vello alto de Vigo, o venres, día 5 de agosto , reúnese a mesa de contratación ás 13.00 h nas dependencias do CCVV na Praza do Princesa nº7 de Vigo.

A mesa procederá a analizar as subsanacións presentadas por defectos observados nos sobres “B” dos licitadores requiridos, e darase conta do informe técnico relativo as puntuacións baseadas nos criterios de xuízos de valor. Posteriormente abriranse os sobres “C” que conteñen a proposta económica en acto público.

valoración juicio de valor

Informe valoración xuizo de valor

Facebook