EXPEDIENTE: Contratación polo procedemento aberto do servizo de tratamento praga de termites (procedemento urxente). Expte. 70-17.

ASUNTO: Acto público apertura sobres B.

Polo presente faise público que, en relación có expediente (urxente) para a contratación do servizo de tratamento de termites no casco vello alto de Vigo, o martes, día 26 de xullo, reúnese a mesa de contratación para ver as subsanacións de defectos observados nos sobres A , e para aperturar os sobres B.

O acto de apertura dos sobres B será público, tal como establece a cláusula 19 del Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen o concurso e levarase a cabo no edificio do Antigo reitorado da Universidade de Vigo, rúa Oporto, 1, esquina coa rúa Areal, as 9:00 da mañá.

Facebook