Os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulais e prescripcións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nesta páxina están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e polo tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder participar nestes procedementos de contratación está publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra no que respecta ao seu anuncio e nos textos suscritos polo Órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto as suas condicións técnicas e administrativas.