03.11.2010

Convocatoria Mesa de Contratación sobre número tres

De conformidade co disposto na Cláusula 10.5 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen no procedemento aberto para a contratación das obras de rehabilitación nas rúas Ferrería 11-13-17-19 e San Sebastián1-3-5-7 , infórmase que a Mesa de Contratación reunirase o próximo día 8 de novembro, luns, as 9:00 da mañá para proceder a apertura das proposicións contidas nos sobres número tres. A reunión que terá o carácter de acto público celebrarase no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Vigo, na rúa Concepción Areal, nº 8, 5ª planta, en Vigo.

Vigo, a 3 de novembro de 2010

A Secretaria da mesa de Contratación

P.O. Presidenta mesa Constratación.

Amelia Gamero Vidal

15.10.2010

Mesa de contratación Ferrería11-13-17-19 San sebastián 3-5-7: Apertura sobre 3

De conformidade co disposto na Cláusula 10.5 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen no procedemento aberto para a contratación das obras de rehabilitación nas rúas Ferrería 11-13-17-19 e San Sebastián1-3-5-7 , infórmase que a Mesa de Contratación reunirase o próximo día 20, mércores, as 9:30 da mañá para proceder a apertura das proposicións contidas nos sobres número tres . A reunión que terá o carácter de acto público celebrarase no Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Vigo, na rúa Concepción Areal, nº 8, 5ª planta, en Vigo.

16.09.2010

Mesa contratación Concurso obras Ferrería 11-13-15-17 San Sebastián 3-5-7

Mesa contratación Concurso obras Ferrería 11-13-15-17 San Sebastián 3-5-7

Ver Descargar PDF membros mesa contratación
Ver Descargar PDF apertura sobre_2